Gruttoland - Tjerkwerd (Botes Paradys) - een walhalla voor weidevogels


Het verhaal van Bote de Boer begint rond de eeuwwisseling. In het jaar 2000 koopt hij het melkveebedrijf aan de Rytseterp 1 te 8765 PC Tjerkwerd. Het wemelde op dat moment nog van de weidevogels op zijn weilanden. In 2005 werd de ruilverkaveling ‘Wonseradeel-Zuid’ afgesloten. Er was 55 miljoen euro geïnvesteerd in landbouw, natuur, nieuwe wegen en fietspaden, restauratie van molens en de aanleg van nieuwe gemalen. In de ruilverkavelingstijd deed ook Bote mee aan de landverbeteringswerken en haalde op een aantal stukken land de greppels weg. Hij zag dat het aantal weidevogels op die percelen afnam. Dat vond Bote zonde, op die manier kwam het niet goed. Daarna volgde een besluit dat deze boer zo kenmerkt. Hij zou zijn bedrijfsvoering extensief houden. Om de weidevogels te helpen beheert hij twintig hectare als agrarische natuur. Het grondwaterpeil is daar omhoog gebracht, er wordt alleen bemest met ruige stalmest, het gras is daar kruidenrijk en het maaien stelt hij uit om zo veel mogelijk kuikens vliegvlug te krijgen.

Bote de Boer - Tjerkwerd


In het weiland aan de provinciale weg Bolsward-Workum staat het boegbeeld van ‘Botes Paradys’, de zo kenmerkende grutto die van verre waarneembaar is. De weidevogelparel is een zeer goed broedgebied van de grutto’s, kieviten en tureluurs. Jaarlijks zijn er zo’n 200 weidevogelnesten te vinden. Op twaalf hectare ouderwets greppelland heeft Bote het waterpeil met negentig centimeter omhoog gebracht. Hier bloeien boterbloemen, paardenbloemen, veldzuring, smalle weegbree en vele grassoorten. In het voorjaar beweid Bote het land met zijn koeien en dat zorgt voor een aantrekkelijk biotoop. Het beheer van Bote is een groot succes en de vogels vestigen zich ook op de omliggende gangbare graslanden. In enthousiaste samenwerking met de Vogelwacht Bolsward en het agrarisch collectief werd het vogeltjesland steeds een stukje verder uitgebreid.

In 2022 broedden er 76 paar weidevogels op 12 hectare

Bote en zijn familie staan nu echter voor een moeilijke keuze. De keerzijde van goed weidevogelbeheer is dat het steeds moeilijker wordt om voldoende eiwitrijk gras van eigen land te halen, met als gevolg een terugval in de melkproductie. Met name het doorkomen van de wintermaanden wordt daarmee lastig. Die periode moet men overbruggen door het aankopen van duur eiwitrijk krachtvoer, om de melkproductie op het gewenste niveau te houden. De familie De Boer heeft de wens om hun extensieve bedrijfsvoering door te zetten en op termijn over te dragen aan de volgende generatie.

Familie De Boer bij het bekende grutto langs de N359


Adopteer 1 of meer m2's van Gruttoland - Tjerkwerd (Botes Paradys) en help de weidevogels redden. >>>

Wilt u Gruttoland steunen, maar u kunt/wilt niet telebankieren?

Dan kunt u ook via een overschrijving van uw bank een donatie doen. Ons IBAN-nummer is: NL72 RABO 0330 3130 53. Vermeld aub 'steun voor weidevogels'.  U kunt eventueel een digitaal certificaat aanvragen via de mail op adres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Vermeld in deze mail dan duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres. We mailen u dan het certificaat binnen 5 werkdagen toe. 

Nodig je vrienden uit om mee te bouwen aan Gruttoland!