Stipers van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Sinds de oprichting in 2017 wordt stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) door diverse partijen ondersteund om haar doelen te kunnen verwezenlijken. ANF heeft besloten om deze groep van organisaties de Friese benaming van 'Stiper' te geven. Naast een geldelijke ondersteuning in de vorm van een lening of een subsidie stellen Stipers ook hun kennis en netwerk ter beschikking. Hierdoor konden een heel aantal praktische zaken worden geregeld bij de oprichting van ANF, kon de communicatie worden opgepakt en werden wervingsacties in gang gezet. Het vrijwillige bestuur van ANF werkt hierbij daar waar mogelijk volop mee. 

Maar ook andere partijen ondersteunen het werk van ANF als Stiper. Zo heeft de provincie Fryslân ANF kort na de oprichting een opstartsubsidie verleend. Het heeft ANF dus gefaciliteerd bij het oprichtingsproces. Hierdoor konden de noodzakelijk formele zaken worden geregeld. , het Iepen Mienskips Fonds en de gemeente Súdwest Fryslân de stichting met een startsubsidie ondersteunt. Hierdoor konden werkprocessen worden opgestart.

Bond Friese Vogelwachten (BFVW)

Natuurlijk is er een directe en nauwe samenwerking met Stiper Bond Friese VogelWachten (BFVW). ANF is op initiatief van de BFVW opgericht. De achterban van de BFVW, 109 lokale vogelwachten en bijna 3.500 vrijwilligers zochten een nieuw perspectief. Door de alsmaar teruglopende stand van weidevogels (25% sinds 2015!) wilde men concrete acties om het tij te keren. Een van de acties was het behouden van weidevogelparels verspreid over de provincie. Hiervoor werd onder andere het ANF opgericht. De samenwerking tussen ANF en BFVW heeft in de praktijk vorm gekregen doordat de professionals van het BFVW bondsbureau worden ingezet voor het werk van ANF. En werd er door de BFVW een renteloze startlening verstrekt. Deze lening is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BFVW op 6 maart 2020 in een gift omgezet.

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân heeft ANF kort na de oprichting een opstartsubsidie verleend. Het heeft ANF dus gefaciliteerd bij het oprichtingsproces. Hierdoor konden de noodzakelijk formele zaken worden geregeld. Zo  werd de ANBI-status aangevraagd. Deze status biedt schenkers de mogelijkheid hun gift aftrekbaar te maken voor inkomstenbelasting. Ook werd het goeden doelen keurmerk CBF aangevraagd én gehonoreerd. Hierdoor kunnen gulle gevers ANF met een gerust hart een schenking doen. CBF houdt namelijk strak toezicht op de handel en wandel van de stichting ANF. Met de bijdrage van de provincie kon ook de organisatie worden opgezet en kon er worden ingezet op het werven van fondsen en andere vormen van financiering.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft ANF met een geldelijke bijdrage gesteund. Deze bijdrage is gegeven omdat het eerste project 'Murk Nijdam' is gevestigd in de gemeente. Al vele jaren zet Murk Nijdam zich in voor weidevogels, de biodiversiteit en  andere maatregelen die de met name de gruttostand in de greidhoeke ten goede komen. Nu ANF het prachtige levenswerk van Murk Nijdam wil veiligstellen voor latere generaties heeft de gemeente Súdwest-Fryslân besloten dit initiatief met een bijdrage en met kennis te steunen.

Iepen Mienskipsfûns

In december 2019 heeft het Iepen Mienskipsfûns een ruimhartige subsidie aan ANF toegekend. De subsidie is toegekend voor de aanleg van 4 vogelkijkhutten, een toegangspad en een parkeerplaats als onderdeel van de 1e fase van het project Murk Nijdam. In een uitgebreid projectplan heeft het bestuur van ANF de bedoelingen van het project uitgelegd. De gesteld criteria zijn nauwgezet gevolg. Dat resulteerde in een positieve score voor het project, waardoor de gevraagde subsidiebijdrage kon worden toegekend. Door het natte najaar van 2019 kon pas laat met de realisatie worden gestart. In 2020 zal de 1e fase worden voltooid.

UNIS Flyers

Jaarlijks kiest UNIS Flyers een maatschappelijk doel dat zij wil steunen. Dit jaar werd bepaald dat het een typisch Fries doel moest zijn dat raakt aan de natuur en cultuur. Men kwam toen automatisch uit bij ANF. UNIS Flyers organiseerde op zaterdag 1 februari 2020 een benefiet wedstrijd waar de doelen van ANF centraal stonden. Rondom de wedstrijd werden activiteiten georganiseerd waarbij opbrengsten ten goede kwamen aan ANF. Er werd een shirtveiling in de Business club gehouden en de supportersclub organiseerde een puckgooiwedstrijd. Er werd in totaal bijna € 6.000,= opgehaald. Dit aanwezige gedeputeerde Hoogland besloot dit bedrag later namens de provincie Fryslân aan te vullen tot € 10.000,=. De samenwerking tussen UNIS Flyers zal in de toekomst worden voortgezet.

Weideleven

Doel van Weideleven is om door middel van biotoopverbetering het oorspronkelijke weideleven terug te brengen in gebieden waar deze gedeeltelijk of volledig verdwenen is. Hierbij gaat het om diverse vogelsoorten, diersoorten, insecten en planten. Met goed weidebeheer creëert Weideleven rustgebieden, door bijvoorbeeld het invoeren van plasdrasgebieden, het waterpeil te verhogen, door walkanten af te vlakken en schelpenzones aan te leggen en zorgen we voor een bloemrijke vegetatie. De ideale omstandigheden voor het totale weideleven.

Op dit moment is 753 hectare aan natuurgebied aan Weideleven toevertrouwd. Dit is te verdelen in 63 hectare gebied van It Fryske Gea, waar zij nauw mee samenwerken. En 690 hectare van agrariërs. Iedere dag zorgt een team van enthousiaste medewerkers ervoor dat alles op rolletjes verloopt.