Schenken of nalaten aan de weidevogels


Misschien valt het u minder op, maar als u goed kijkt en luistert is Fryslân niet meer wat het was. Die mooie provincie met vergezichten, graslanden, kronkelende sloten, geurige bloemen, weidevogels en ander weideleven.

Ongemerkt is het Friese landschap met alles wat daarbij hoort drastisch veranderd. Weinig koeien in de wei, rechte sloten, grote vlakke graslanden met weinig variatie en weinig dierenleven. Oorzaak: we moeten of willen de gehele wereld van voedsel voorzien. Daardoor zijn veel boeren waar we altijd trots op waren/zijn een weg ingeslagen van intensieve landbouw. Vaak was dit geen bewuste keuze, maar een logisch gevolg van hoe wij als mienskip (gemeenschap) denken over de wereld. Anno 2023 komen we bijna allemaal tot de conclusie dat het anders kan of moet. Willen we nog iets terug van wat je de Friese eigenheid zou kunnen noemen? Kunt u iets doen?

U kunt de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen met een gift. Met deze gift kan de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân agrarische grond aankopen. Als de grond voldoet aan de standaarden die de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân stelt, willen we deze behouden. Als dat niet het geval is, willen we met vrijwilligers van lokale vogelwachten de agrarische natuurwaarde weer in ere herstellen. Bijvoorbeeld door een plasdras aan te leggen. Of door het waterpeil te verhogen en andere grasmengels in het land te gebruiken. En bij het bewerken van de grond houden we rekening met de agrarische natuur. Bloemen, vogels en andere dierenleven. We maaien het gras niet eerder dan de kuikens van weidevogels kunnen vliegen.


Image

Hoe doet u een schenking aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân?


Er zijn meerdere mogelijkheden om een schenking te doen aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Eerst gaat het om het juiste gevoel. Spreekt dit goede doel mij aan? Doet het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wat ze beweert? Wie zijn de mensen van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Onder het menu OVER ONS leest u meer hierover.

Een gewone gift aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

een gewone gift is aftrekbaar voor de belasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met het  Programma ANBI opzoeken.
  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
Houd wel rekening met de drempel en het maximum

Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, heeft de Belastingdienst uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst. >>>

Een periodieke schenking aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft grote voordelen


Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

Bereken hier uw globale belastingvoordeel van een periodieke schenking aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân *

*U kunt geen rechten ontlenen aan deze berekenmodule. Het geeft u slechts een indicatie van uw belastingvoordeel.


U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft de ANBI-status (RSIN-nummer 858309063).
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift (Bron Belastingdienst).

Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst. >>>


U kunt hier de modeleenkomst voor een periodieke schenking aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân downloaden

U kunt deze modelovereenkomst invullen en opsturen naar Agrarisch Natuurfonds Fryslân, Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert. U krijgt daarna een compleet en ondertekend exemplaar thuisgestuurd. Dit exemplaar kunt u bewaren en indien nodig als bewijs overleggen aan de Belastingdienst.

Praktische informatie over Agrarische Natuurfonds Fryslân?

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Adres kantoor: Slachte 4A, 8731 CJ Wommels

Telefoonnummer: 058-2504388

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Wilt u iets nalaten aan Agrarische Natuurfonds Fryslân?


U kunt het Agrarisch Natuurfonds Fryslân begunstigen met een legaat, waarbij u in uw testament vastlegt dat u een bedrag of onroerend goed nalaat aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. U kunt Agrarisch Natuurfonds Fryslân ook benoemen tot (mede-)erfgenaam.

Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen met ANBI-status zoals Agrarisch Natuurfonds Fryslân hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.


Over uw nalatenschap aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân hoeft geen erfbelasting te worden afgedragen

Contact over nalaten?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân om uw plannen over nalaten te bespreken.

Delen met anderen

ANBI-status

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.