Tweede alarmtelling

Door Hans Peeters / foto boven kluut – Lianne Otter

Zondag, 4 juni werd de tweede alarmtelling van dit broedseizoen gehouden. Een belangrijke telling, die een goede indruk van het broedseizoen geeft. Maar eerst wat ander nieuws.

Nest visdief / foto Eddy de Boer

Nieuws van Murk

Begin deze week meldde boer Murk: “Hier alles goed hoor! Maandag de eerste kuilbalen van het land gehaald dus het begin is er. Gisteravond weer met de drone gevlogen en 9 gruttokuikens geringd met Rienk, Atser en Pieter. Het zwaarste kuiken was 230 gram en kon bijna al vliegen. Ook twee nieuwe nesten van de krakeend gevonden. Het nest van de kleine plevier op het eilandje is, ben ik bang , fout gegaan.” Zaterdag, 3 juni voegt hij daar aan toe: “De spotvogel was vanmiddag lekker aan het zingen bij de boerderij. De laatste jaren broedt er steeds een spotvogel in de dichte bosschage bij de boerderij. Groeten Murk.”

Gruttokuikens / foto Bennie van der Weide

Bericht van Jappie

Jappie Seinstra is een vaste bezoeker, die meestal samen met zijn vriend Lubbert Boersma, in Gruttoland komt fotograferen. Op 31 mei jl. berichtte Jappie: “Gister een bezoek gebracht aan Klutenland! Zoals gebruikelijk deze tijd, hebben de kluten de hele dobbe bezet en krijgen andere vogels bijna geen kans om te foerageren of te badderen. Alleen de eenden trekken zich weinig aan van deze “terroristen”. Ook de witte kwikstaart mocht zo nu en dan noch wat insecten vangen voor zijn kroost. Bij dreigend gevaar en alarm van de ouders kwamen de kopjes van de jonge kluten omhoog en renden ze naar de oever om beschutting te zoeken. Prachtig gezicht! Ook jonge tureluurs gezien in oevervegetatie. Maar zelfs deze werden door de kluten steeds weer teruggejaagd de wal op.”

Kluut / foto Jappie Seinstra

Kluut met bergeend / foto Servan Ott

Foto van maand

Voor de tweede maal werd de foto van de maand gekozen. Bezoekers van Gruttoland kunnen hun mooiste foto’s op Facebook plaatsen en dingen mee naar de titel Foto van de maand. De winnaar ontvangt het boek Gruttoland – erfgoed van Murk Nijdam. In mei ontvingen we liefst 36 inzendingen. De keuze was niet gemakkelijk. Foto’s die hoog scoorden: opvliegende slobeenden van Edwin ter Hennepe; spetterende kluten van Jantine Brouwer; groepje kemphanen van Lammie Postmus en bergeend in gevecht met een kluut van Peter Siemensma. De uiteindelijke winnaar werd Richard Kalkman met twee zwarte ruiters in prachtkleed. Een zeer fraaie opname in mooie belichting van tijdelijke doortrekker in Gruttoland. Richard van harte gefeliciteerd en het gewonnen boek Gruttoland is naar je onderweg.

Zwarte ruiters / winnende foto Richard Kalkman

Kluut met acht popten / foto Douwe Struiksma

Tweede Alarmtelling

Volgens richtlijnen van de Bond van Friese Vogelwachten heeft onlangs de Tweede Alarmtelling plaats gevonden. In Gruttoland gingen op zondag, 4 juni een aantal vrijwillige tellers samen met boer Murk het land in. De tweede telling geeft altijd het beste zicht op het al dan niet welslagen van het broedseizoen. Aan de hand van de tellingen kan men bepalen hoe het broedsucces is. Elk broedseizoen worden er drie alarmtellingen gehouden. Deelnemers aan de 2e Alarmtelling waren: Eddy, Atser, Jelmer, Rienk en Murk.

Tweede Alarmtelling met Jelmer Brouwer, Eddy de Boer en boer Murk / foto Lianne Otter

Nest kleine plevier / foto Rienk Jelle Hibma

Nest visdief / foto Eddy de Boer

Murk meldt de volgende resultaten:

soort2e Telling-aantallen 4 juni 2023 (tussen haakjes de resultaten van de 2e telling in 2022)1e Telling 21 mei 2022
Grutto39 paren + 1 bij de buurman (55 + 7)51 + 2 paren bij buurman
Tureluur11 (18)14
Scholekster11 (3)4
Kievit1 (1)2 + 2 bij buurman
Kluut20 (32)20
Visdief12 (16)16 nesten
Krakeend33 nesten
Kuifeend25 nesten
Slobeend 1 nest
Oeverzwaluw190 (159)190 nestgangen
Kleine plevier3 (1)1 nest
Gele kwikstaart7 (11)4
Witte kwstrt11
Graspieper1 
Veldleeuwerik1 

Kluut / foto Servan Ott

Kluut roept jong tot de orde / foto Lianne Otter

Kluut met kuikens / foto Servan Ott